ISSN 2073-2651

Elmi-praktik jurnal

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri

The Modern Achievements of Azerbaijan Medicine

Современные достижения азербайджанской медицины

Baş redaktor:   

professor, tibb üzrə elmlər doktoru  

Murad Qiyas oğlu MəmmədovRedaksiya heyəti:

prof., t.ü.e.d. R.M.Ağayev (baş redaktorun müavini), 

M.M.Cəfərov, t.ü.e.d. A.E.Dadaşova, t.ü.e.d. İ.İ.Ələkbərov, 

prof., t.ü.e.d. R.F.Mahmudov, Z.M.Mustafayeva, 

prof., t.ü.e.d. H.H.Qabulov, Y.U.Pirəliyeva (məsul katib), 

prof., t.ü.e.d. F.X.Saidova

Redaksiyanın ünvanı: Baki şəhəri, Şərif-zadə küç. 196

Tel: +994 12 434 62 10

Email: piraliyevayegana@mail.ru


© «Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri». 2006-2023.